VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

I.

Smluvními stranami jsou ALPHATEC comfort systems s.r.o., se sídlem V přístavu 1585/20, 170 00 Praha 7, jako prodávající, a kupující uvedený v tomto Ujednání o obchodních podmínkách pro rok 2018.

II.

Předmětem plnění je dodávka zboží dle specifikace a v množství uvedeném na faktuře a dodacím listu podle telefonické nebo písemné objednávky kupujícího přijaté prodávajícím, v nichž se stanoví konkrétní podmínky kupní smlouvy pro danou dodávku zboží. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky a jeho písemným potvrzením prodávajícím ve formě vystavení faktury a jejím odesláním kupujícímu. Kvalita zboží a balení je garantována v rozsahu standardu dle uvedené specifikace výrobků a platných předpisů.

III.

Místem plnění je místo dodávky uvedené v dodacím listu. Plněno může být ve sjednané lhůtě od uzavření příslušné kupní smlouvy, respektive - v případě trvalých objednávek akceptovaných prodávajícím - v týdnu včas určeném kupujícím. Den zdanitelného plnění je stanoven dle zákona o DPH , příp. dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Pokud kupující nepřevezme řádně objednané a dodané zboží ve stanoveném místě a/nebo čase, je prodávající oprávněn vyfakturovat kupujícímu náhradu přepravného a manipulace se zbožím v souvislosti se zmařenou dodávkou, a to v dohodnuté paušální výši 3 % v případě zboží v původním neporušeném obalu, resp. 6 % při vrácení zboží již rozbaleného či s porušeným původním obalem, a to v obou případech z vyfakturované ceny tohoto nepřevzatého zboží. Uvedené náhrady je kupující povinen zaplatit i tehdy, je-li vráceno již převzaté zboží (ledaže je zboží vráceno z důvodu jeho vad).

IV.

Smluvní strany se dohodly na povinnosti kupujícího zjistit a reklamovat zjevné jakostní vady, ostatní vady a poškození dodaného zboží do 24 hodin od data dodání dle čl. III těchto Všeobecných dodacích podmínek. Množstevní vady je přitom kupující povinen doložit potvrzením přepravce, neprodleně je oznámit prodávajícímu telefonicky a následně – v průběhu uvedených 24 hodin – reklamovat písemně nebo faxem. Kupující je povinen zabezpečit, aby konečný prodávající zajistil, že konečný kupující, spotřebitel, písemně potvrdí převzetí vybaleného zboží bez zjevných vad a poškození a na požádání prodávajícího toto potvrzení předložil prodávajícímu a Autorizovanému servisnímu středisku. Prodávající garantuje kupujícímu, že při splnění všech podmínek obsažených v odpovídajících smlouvách uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, v těchto Všeobecných dodacích podmínkách a případně v příslušném Záručním listu uspokojí prostřednictvím příslušného Autorizovaného servisního střediska oprávněné reklamační nároky spotřebitele, které vyplývají ze Záručních podmínek obsažených v Záručním listu nebo návodu k obsluze dodaném prodávajícím, a to způsobem a v rozsahu, plynoucím ze Záručních podmínek (to se netýká přepravních ani jiných nákladů kupujícího souvisejících s dalším prodejem, ani kohokoli jiného na jeho straně). Další podmínkou takového plnění je, že: (a) reklamující spotřebitel předloží při reklamaci čitelně, řádně a úplně vyplněný (tzn. ani nijak nepřepisovaný) doklad o koupi a Záruční list pokud je s výrobkem distribuován, (b) uplatněné právo z odpovědnosti za vady bude doloženo písemným vyjádřením příslušného Autorizovaného servisního střediska. Z tohoto vyjádření přitom musí být jednoznačně patrno: (A) zda reklamovaný nedostatek má skutečně povahu vady, (B) v čem konkrétně vada spočívá, (C) zda se vada vyskytovala na zboží již při jeho převzetí spotřebitelem, nebo zda vznikla až v průběhu záruční doby.

V. 

Kupující je oprávněn využít informativní prodejní ceny, nezávazně poskytované prodávajícím v rámci jeho informačního systému, jako svou kalkulační pomůcku.

VI.

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve vyfakturované výši odpovídající příslušné kupní smlouvě a převzít dodané zboží v souladu s touto kupní smlouvou. Prodávající vystaví fakturu a odešle ji kupujícímu nejpozději do 3 dnů od odeslání zboží kupujícímu a kupující je povinen uhradit tuto fakturu v termínu a na účet prodávajícího, uvedený ve faktuře. Prodávající může dle svých možností stanovit mimořádné zvýhodnění dodávek zboží pro kupující. Zboží lze také uhradit v hotovosti. O zaplacení kupní ceny zboží v hotovosti je prodávající povinen vystavit kupujícímu odpovídající doklad.

VII.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, které mu bylo dodáno prodávajícím, až úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny tohoto zboží. Dodáním zboží kupujícímu přechází na kupujícího (s výjimkami dřívějšího přechodu, vyplývajícími z ustanovení § 457 obchodního zákoníku ) nebezpečí škody na tomto zboží.

VIII.

Při prodlení kupujícího se zaplacením byť i jen části vyfakturované kupní ceny za dodané zboží je kupující povinen zaplatit   prodávajícímu kromě dlužné částky také smluvní úroky z prodlení v oběma účastníky dohodnuté výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se kupující v uvedeném prodlení se zaplacením, ztrácí kromě toho nárok na obratový bonus sjednaný s prodávajícím ve Všeobecné smlouvě o dodacích podmínkách pro rok 2018.

IX.

Označení platby kupní ceny za dodané zboží, prováděné bankovním převodem, variabilním symbolem, který obsahuje číslo faktury prodávajícího, nebrání tomu, aby prodávající přijal a zaúčtoval došlou platbu jako úhradu na splnění dříve splatného závazku (závazků) kupujícího, a to - podle úvahy prodávajícího - případně nejprve příslušenství tohoto dříve splatného závazku (závazků).

X.

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením byť i jen části vyfakturované kupní ceny za dodané zboží si prodávající vyhrazuje právo postoupení všech takto vzniklých pohledávek vůči kupujícímu po jejich splatnosti jakékoliv třetí osobě, a to zejména subjektům specializovaným na vymáhání pohledávek. Kupujícímu bude takové postoupení písemně oznámeno.

XI.

Prodávající se zavazuje, že po dobu účinnosti Všeobecné smlouvy o dodacích podmínkách pro rok 2018, uzavřené mezi ním a kupujícím, bude poskytovat kupujícímu podle svých možností podporu při prodeji výrobků spočívající v: (a) předání potřebných informací týkajících se těchto prodávajícím nabízených a dodávaných výrobků, (b) zajišťování podpůrných školení odborných pracovníků a prodavačů kupujícího, kteří bezprostředně ovlivňují prodej výrobků konečným zákazníkům, a (c) zabezpečování odborného školení vybraných obchodních partnerů, prováděného na náklady prodávajícího přímo ve výrobních závodech a školících centrech v ČR i v zahraničí.

XII.

Prodávající i kupující se zavazují, že po dobu uvedenou v předchozím článku budou vzájemně koordinovat své reklamní akce se záměrem co nejúčinněji ovlivňovat trh ve prospěch prodeje dodávaných výrobků prodávajícím. Každá taková akce přitom musí být předem vzájemně odsouhlasena. Kupující se zároveň zavazuje, že nebude: (a) podporovat nabídku, prodej ani jinou distribuci výrobků žádné značky (značek) způsobem, který by mohl být považován za nekalé soutěžní jednání (§ 42 a násl. obchodního zákoníku) nebo nedovolené omezování hospodářské soutěže (§ 42 odst. 2 obchodního zákoníku, § 3 a násl. zák. o ochraně hospodářské soutěže), (b) upřednostňovat při nabídce, prodeji či jiné distribuci výrobky jiné značky (značek) před výrobky dodávanými prodávajícím anebo (c) jinak diskriminovat výrobky dodávané prodávajícím, ani nebude umožňovat, aby tak činil kdokoli jiný (včetně zaměstnanců, prodavačů, spolupracovníků a partnerů kupujícího). Poruší-li kupující kterýkoli ze svých závazků vyplývajících z předchozí věty, je prodávající oprávněn jednostranně odejmout kupujícímu všechny mezi nimi sjednané slevy a bonusy, související s distribucí výrobků prodávajícího, a to pro celou dobu, po kterou bude toto porušení závazku kupujícího trvat. Kupující je v tomto případě dále povinen odškodnit prodávajícího za veškeré právní nároky třetích stran vznesené v souvislosti s takovou nezákonnou podporou a zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu odpovídající 10 procentům objemu zboží dodanému kupujícímu prodávajícím v období předchozího kalendářního roku.

XIII.

Náhrada škody v souvislosti s kupními smlouvami, uzavřenými mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí ustanoveními § 373 až § 386 obchodního zákoníku.

XIV.

Kupující se - v rámci vytváření předpokladů pro řádné plnění informační povinnosti vůči zákazníkům (návody k obsluze, Záruční listy, Záruční podmínky) a zabezpečování odpovídajícího servisu - zavazuje neprodleně informovat prodávajícího o případném dodání zboží, které mu bylo dodáno prodávajícím, do provozovny kupujícího (popř. dalšího prodejce) mimo území České republiky.

XV.

Kupující se zavazuje, že na požádání prodávajícího bude prodávajícímu neprodleně a bez nároku na jakoukoli náhradu poskytovat veškerou součinnost potřebnou k plnění evidenčních a ostatních povinností prodávajícího (ať už plněných přímo prodávajícím, nebo prostřednictvím jeho smluvního partnera či jiného subjektu), souvisejících s dodávkami zboží prodávajícího, které vyplývají zejména ze - v té době platného - znění zákona č. 407/2001 Sb. o obalech a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, včetně souvisejících nebo je nahrazujících právních předpisů. V rámci toho se kupující zároveň zavazuje zajistit, aby uvedenou potřebnou součinnost poskytli prodávajícímu stejným způsobem i případní následní prodejci předmětného zboží, včetně konečného prodávajícího.

XVI.

Tyto Všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v roce 2018 nebo pro rok 2018, ledaže by se prodávající s kupujícím v jednotlivém případě výslovně a písemnou formou dohodli jinak.

---------------------------------------------------

Smluvní strany se dohodly na výše uvedených obchodních podmínkách a stvrzují, že s nimi souhlasí. Kupující se zavazuje neprodleně informovat prodávajícího o všech případných změnách výše uvedených údajů. Smluvní strany se dále dohodly, že toto ujednání a veškeré v něm uvedené údaje jsou důvěrné.

Podmínky jsem si přečetl a rozumím jim a stvrzuji, že jsem osobou oprávněnou jednat jménem kupujícího.